Nederland - Politievrijwilligers krijgen toch mogelijkheden om in 2018 onderwijs te volgen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de korpsleiding en het bestuur van de belangenbehartiger van de vrijwilligers LOPV. In een brandbrief vroeg deze eerder dit jaar om meer doorstroommogelijkheden voor vrijwilligers.

Op 27 oktober heeft lid korpsleiding Liesbeth Huyzer een gesprek gehad met het bestuur van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV). Aanleiding was de brandbrief van de LOPV aan de korpsleiding over doorstroming van politievrijwilligers. Politie en LOPV kijken terug op een goed gesprek. ‘Het gesprek heeft een aantal concrete afspraken opgeleverd, waardoor politievrijwilligers perspectief hebben op opleidingen in 2018’, aldus Michael Sijbom voorzitter LOPV. Dat was de inzet van de LOPV. De afspraken op een rij:

  • Doorstroomonderwijs voor de surveillant met een beperkte opleiding naar een volledig opleiding (3 kernopgaven VP-opleiding én van de VP 2.0 naar de LFNP-functie Assistent GGP B). Inzet is om de komende jaren deze mogelijkheid te geven voor iedereen die het wil.
  • Doorontwikkeling van doorstroomonderwijs in 2018 voor de surveillant niveau 2 naar niveau 3 (Assistent GGP B naar ten minste Medewerker GGP, respectievelijk Generalist GGP). Vanaf 2019 wordt deze vorm van doorstroomonderwijs aangeboden. 
  • Binnen deze kabinetsperiode wordt het dus voor iedereen die het wil en geschikt en bekwaam is mogelijk gemaakt om doorstroomonderwijs te volgen.
  • In 2018 wordt gestart met Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO) voor de volledig opgeleide surveillant (niveau 2). De behaalde resultaten worden betrokken bij de niveau 3-opleiding. Hiermee wordt de kans geboden om op onderdelen de juiste kwalificaties op niveau 3 te halen. 
  • De rijopleiding zal worden aangeboden in 2018 voor diegenen die de rijopleiding nog niet hebben gevolgd. 

Liesbeth Huyzer: ‘De afgelopen weken is met de Politieacademie goed overleg gevoerd om tot deze mogelijkheden te komen. Politie en LOPV houden de komende tijd intensief contact over de uitwerking van deze afspraken. Ook wordt een start gemaakt met de aanpak van concrete knelpunten in de bedrijfsvoering bij de inzet van politievrijwilligers. Hier zullen wij de LOPV ook bij betrekken.’

[Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie en LOPV]

Vanmiddag heeft een gesprek plaatsgevonden met de korpsleiding. Het gesprek was aanleiding om onze brief aan de minister over het verlopen van ons ultimatum vooralsnog in onze binnenzak te houden. We kunnen melden dat er op dit moment (vrijdagavond) samen met de politie wordt gewerkt aan een gezamenlijk standpunt en persbericht dat zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd.

[later meer]

De LOPV heeft de korpschef een ultimatum gesteld voor duidelijkheid over doorstroming van politievrijwilligers. Dit ultimatum loopt vandaag om 23:59 uur af. Tot nu toe zijn de gevraagde resultaatsbeloftes niet gedaan. Wel is de LOPV uitgenodigd voor een gesprek met de korpsleiding. In de verschillende agenda's van de deelnemers aan dit gesprek was de eerste mogelijkheid voor dit gesprek pas morgen - vrijdag 27 oktober. De korpschef heeft per brief aan ons laten weten dat hij verwacht dat dit overleg "politie en LOPV nader tot elkaar zal brengen'. Het bestuur heeft besloten om dit gesprek af te wachten, voordat wij ons tot de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wenden. De LOPV is benieuwd naar wat de korpsleiding te zeggen heeft. Wel hebben we onze brief aan de minister af. We zullen deze brief daarom in onze binnenzak meenemen. Als het gesprek met de korpsleiding niet tot een oplossing leidt, dan zal de LOPV direct na het gesprek doorlopen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om daar onze brief aan minister Grapperhaus af te geven.

Via onze website, Twitter en Facebook kunt u de laatste berichtgeving hierover volgen.

Vandaag ontving de LOPV de reactie van de korpschef op onze brandbrief, die we hem half september stuurden. Het antwoord van de korpschef is teleurstellend. Het is de zoveelste niet-concrete inspanninngsbelofte in een lange reeks. De brief bevat geen garanties dat er in 2018 echt kansen komen voor verbreding en verdieping in het politievak: doorstroming dus. Opnieuw wil het korps gaan studeren, nadenken en overleggen. In de tussentijd wil het korps haar vrijwilligers rustig houden met lullige cursusjes. De tijd daarvoor is echter voorbij. Al sinds 2012 wachten politievrijwilligers op concrete resultaten en krijgen zij, in plaats daarvan, loze beloften. Zelfs deze cao-afspraak uit 2012 kwam eigenlijk al veel te laat - na ruim tien jaar stilstand.

In de afgelopen vijf jaren is teveel tijd verspild aan precies dat wat de korpschef nu ook wil doen: nadenken en studeren. Dit is onacceptabel. Vanaf 2018 moet er ruimte komen voor rijopleidingen en doorstroming. Dat mag wat de LOPV betreft tijdelijk via vakspecialistisch onderwijs gebeuren, maar dan moet we vooraf duidelijkheid gegeven worden over de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen. De brief van de korpschef is op dit punt uiterst vaag.

De LOPV heeft vandaag meteen gereageerd op de brief van de korpschef. In onze brief stellen wij hem nu een ultimatum: vóór 27 oktober moeten er concrete resultaatsbeloftes liggen. Liggen die er niet, dan zal de LOPV de nieuwe minister van VenJ op zijn of haar eerste volle werkdag meteen informeren over de aanhoudende schending van cao-afspraken (2012 en 2015) én het nieuwe regeerakkoord. Ook zal de LOPV, bij het uitblijven van de gevraagde garanties, serieus in gesprek gaan met onze achterban. Politievrijwilligers geven al langer aan dat ze het werk willen neerleggen en bijvoorbeeld geen ondersteuning meer wil geven aan het bewaken van de veiligheid bij evenementen. Het niet meer invullen van diensten is dan het laatste instrument dat voor de politievrijwilliger overblijft. Het bestuur van de LOPV hoopt dat het niet zover hoeft te komen.

Samen staan we sterk. Word lid van de LOPV!

De LOPV komt op voor uw belangen. Word daarom nu lid van de LOPV. Samen zetten we ons in voor goed vrijwilligersmanagement, een eerlijke rechtspositie en interessante inzetkansen. Daar horen ook goede opleidingen en doorstroomkansen bij. Dat is waar we op dit moment erg hard voor strijden. Dit is een moeizaam proces. Als vrijwilligers moeten we vaak achteraan in de rij aansluiten. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook op andere momenten gezien. Maar schouder-aan-schouder staan we sterker! Sluit u dus nu bij ons aan, zodat wij een nog stevigere vuist kunnen maken.

Vandaag presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord. In het regeerakkoord is - voor de eerste keer in de geschiedenis - expliciet aandacht voor politievrijwilligers. De nieuwe coalitie wil investeren in politievrijwilligers en stelt tot en met 2021 extra geld beschikbaar voor de opleiding en werving van politievrijwilligers. De LOPV wordt genoemd als belangrijke samenwerkingspartner, voor het vormgeven van nieuw landelijk beleid. Het bestuur ervaart dit als een belangrijke erkenning van de toegevoegde waarde van politievrijwilligers, maar óók van de problemen die er nu zijn. Het is een aanmoediging voor de korpschef om aan de slag te gaan met de punten die we in onze brandbrief hebben aangestipt. Zeker nu er door de nieuwe regering expliciet geld beschikbaar wordt gesteld om dit nu te doen.

"Het kabinet ondersteunt de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Om te voorkomen dat het aantal politievrijwilligers afneemt, bestaat bijzondere aandacht voor de bestaande politievrijwilligers. Daarom wordt gezamenlijk met de politie, politievakorganisaties en de landelijke organisatie politievrijwilligers gewerkt aan een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding."