In afstemming met de Politieacademie is de businesscase opleidingsperspectief politievrijwilligers gereed. De businesscase omvat de volgende opdracht voor de Politieacademie:

  1. Doorontwikkeling en uitvoering doorstroomonderwijs voor de surveillant (LFNP-functie Assistent GGP B) met een beperkte opleiding N2 naar een volledige opleiding N2
    (‘smal’ Niveau 2 naar ‘breed’ Niveau 2). De uitvoering dient in het vierde kwartaal dit jaar te beginnen.
  2. Doorontwikkeling in 2018 van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP.
  3. De uitvoering van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP, dient vanaf begin 2019 uitgevoerd te worden.

De Politieacademie is inmiddels gevraagd niet te wachten op de formele opdrachtformulering, maar om de doorontwikkeling op te starten.

Voor wat de afspraak betreft met de LOPV, om in 2018 te starten met Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO) voor de volledig opgeleide surveillant (LFNP-functie Assistent GGP B) is afgesproken, dat de behaalde resultaten betrokken worden bij de opleiding Medewerker GGP. Voorwaardelijk voor het nakomen van deze afspraak, alsmede om onderdelen van deze opleiding in 2018 te kunnen geven, is de doorontwikkeling van doorstroomonderwijs van de LFNP functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP.

Het volgen van onderdelen uit het VPO biedt de kans om (als EVC* inwisselbare) kwalificaties te behalen, voorafgaand aan het doorstroomonderwijs naar Medewerker GGP. In de voorbereidingsgroep Opleidingen is vastgesteld, dat EVC’s verstrekt moeten worden op het niveau van de beroepstaken. Thans worden EVC’s alleen nog verstrekt op kerntakenniveau, wat een niveauverdieping van de huidige EVC-procedure betekent. De realisering van VPO-onderwijs in 2018, is sterk afhankelijk van het tempo waarin de doorontwikkeling van het doorstroomonderwijs én het ontwerp voor een versoepelde EVC-procedure naar het niveau van de beroepstaken plaatsvindt.

Aan de Teams Coördinatie Politievrijwilligers en PDC-HRM-IDU (Instroom-Doorstroom-Uitstroom) is vanuit het landelijk project PV gevraagd om, met betrekking tot het doorstroomonderwijs, criteria te formuleren. Deze criteria zijn gericht op de wijze van selectie en de verdeelsleutel van plaatsing op de doorstroomopleiding, die per eenheid wordt gehanteerd. IDU geeft aan, dat voor het volgen van doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP een stabiliteitsonderzoek voorwaardelijk is. Dat wil zeggen dat middels een psychologisch onderzoek onderzocht wordt of de kandidaat voldoende stabiel/stressbestendig is.

In de zomer worden de criteria bekend gemaakt. 

* EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties

 

Rijopleiding, de laatste stand van zaken

Aan de LOPV is door de korpsleiding toegezegd dat de rijopleiding aan politievrijwilligers zal worden aangeboden in 2018. De toezegging geldt voor diegenen die de rijopleiding nog niet hebben gevolgd en voor het uitvoeren van de politietaak gebruik maken van de bijzondere verkeersbevoegdheden. Door het landelijk project PV wordt samengewerkt met de Directie Operatiën, Directie HRM, de PDC (HR-Expertise/HR-Ontwikkeling en Operationele Begeleiding en Training (OBT)) en de Politieacademie om deze toezegging uit te werken.

Zoals bekend is afgelopen maanden door de Teams Coördinatie Politievrijwilligers (voorheen Teams Vrijwilligers en Volontairs) een inventarisatie uitgevoerd onder politievrijwilligers. Hierbij kwam naar voren hoeveel politievrijwilligers in aanmerking komen voor respectievelijk de Rijopleiding Initieel (ROI) en de Politie Rijvaardigheidstraining (PRVT). Thans blijken er 524 politievrijwilligers voor de ROI en 422 politievrijwilligers voor de PRVT in aanmerking te komen.

De Directie HRM heeft eind vorig jaar aangegeven, dat de afdeling Rijvaardigheid & Rijveiligheid (R&R) van OBT tot de zomer van 2018 onvoldoende capaciteit heeft om tot dan voldoende PRVT’s te verzorgen. Bovendien worden de beschikbare rijdocenten bij voorkeur ingepland ten behoeve van de beroepsmedewerkers, omdat het korps te maken heeft met een grote achterstand in het trainen van de rijbevoegdheden conform de Brancherichtlijn Verkeer Politie 2014.

Tevens gaf de Directie HRM aan dat naar verwachting in de 2e helft van 2018 de afdeling R&R volledig op sterkte is. De politievrijwilliger zal dan volledig opgenomen worden in de reguliere planning van de PRVT’s. Naast de afdeling Rijvaardigheid & Rijveiligheid (R&R) van OBT, kampt ook de Politieacademie met een grote overvraag naar rijopleidingen.

Gelet op voornoemde is het niet mogelijk om alle politievrijwilligers nog dit jaar op te leiden. Voor politievrijwilligers die (vanuit de landelijke planning gezien) bovenaan de respectievelijke ROI of PRVT wachtlijst staan, zullen passende inspanningen worden gedaan om deze in 2018 aan te bieden. Aansluitend zullen ook de overige politievrijwilligers op structurele basis in de planning bij de PA en OBT worden opgenomen voor de komende jaren (2019 en 2020). 

In overleg met de Politieacademie (PA) is duidelijk geworden dat de PRVT-eindtest voldoet aan de eindkwalificaties die gesteld worden aan de ROI. Om die reden is besloten dat politievrijwilligers die competent worden geacht, in beginsel de 1-daagse PRVT trainingsdag volgen, in plaats van de 4-daagse ROI. Bij voldoende resultaat is in dat geval voldaan aan de voorwaarden, zoals gesteld in de Brancherichtlijn. Politievrijwilligers die reeds in Youforce (Opleidingsmanagement) stonden ingeschreven voor de ROI, zijn voor wat betreft de prioriteitenlijst ROI én PRVT bovenaan de wachtlijst geplaatst.

Indien je meer wilt weten over de gehanteerde criteria, wend je dan tot de Operationeel Specialisten van de Teams Coördinatie Politievrijwilligers. Door de gehanteerde criteria (b.v. zeer beperkt opgeleid, ontbreken noodzaak gebruik bijzondere verkeersbevoegdheden, blijvend actief in het vakgebied) kan het zijn, dat op basis van de eerder genoemde inventarisatie, sommige vrijwilligers (alsnog) niet in aanmerking komen voor de ROI-opleiding.