De LOPV heeft de korpschef een ultimatum gesteld voor duidelijkheid over doorstroming van politievrijwilligers. Dit ultimatum loopt vandaag om 23:59 uur af. Tot nu toe zijn de gevraagde resultaatsbeloftes niet gedaan. Wel is de LOPV uitgenodigd voor een gesprek met de korpsleiding. In de verschillende agenda's van de deelnemers aan dit gesprek was de eerste mogelijkheid voor dit gesprek pas morgen - vrijdag 27 oktober. De korpschef heeft per brief aan ons laten weten dat hij verwacht dat dit overleg "politie en LOPV nader tot elkaar zal brengen'. Het bestuur heeft besloten om dit gesprek af te wachten, voordat wij ons tot de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wenden. De LOPV is benieuwd naar wat de korpsleiding te zeggen heeft. Wel hebben we onze brief aan de minister af. We zullen deze brief daarom in onze binnenzak meenemen. Als het gesprek met de korpsleiding niet tot een oplossing leidt, dan zal de LOPV direct na het gesprek doorlopen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om daar onze brief aan minister Grapperhaus af te geven.

Via onze website, Twitter en Facebook kunt u de laatste berichtgeving hierover volgen.

Vandaag ontving de LOPV de reactie van de korpschef op onze brandbrief, die we hem half september stuurden. Het antwoord van de korpschef is teleurstellend. Het is de zoveelste niet-concrete inspanninngsbelofte in een lange reeks. De brief bevat geen garanties dat er in 2018 echt kansen komen voor verbreding en verdieping in het politievak: doorstroming dus. Opnieuw wil het korps gaan studeren, nadenken en overleggen. In de tussentijd wil het korps haar vrijwilligers rustig houden met lullige cursusjes. De tijd daarvoor is echter voorbij. Al sinds 2012 wachten politievrijwilligers op concrete resultaten en krijgen zij, in plaats daarvan, loze beloften. Zelfs deze cao-afspraak uit 2012 kwam eigenlijk al veel te laat - na ruim tien jaar stilstand.

In de afgelopen vijf jaren is teveel tijd verspild aan precies dat wat de korpschef nu ook wil doen: nadenken en studeren. Dit is onacceptabel. Vanaf 2018 moet er ruimte komen voor rijopleidingen en doorstroming. Dat mag wat de LOPV betreft tijdelijk via vakspecialistisch onderwijs gebeuren, maar dan moet we vooraf duidelijkheid gegeven worden over de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen. De brief van de korpschef is op dit punt uiterst vaag.

De LOPV heeft vandaag meteen gereageerd op de brief van de korpschef. In onze brief stellen wij hem nu een ultimatum: vóór 27 oktober moeten er concrete resultaatsbeloftes liggen. Liggen die er niet, dan zal de LOPV de nieuwe minister van VenJ op zijn of haar eerste volle werkdag meteen informeren over de aanhoudende schending van cao-afspraken (2012 en 2015) én het nieuwe regeerakkoord. Ook zal de LOPV, bij het uitblijven van de gevraagde garanties, serieus in gesprek gaan met onze achterban. Politievrijwilligers geven al langer aan dat ze het werk willen neerleggen en bijvoorbeeld geen ondersteuning meer wil geven aan het bewaken van de veiligheid bij evenementen. Het niet meer invullen van diensten is dan het laatste instrument dat voor de politievrijwilliger overblijft. Het bestuur van de LOPV hoopt dat het niet zover hoeft te komen.

Samen staan we sterk. Word lid van de LOPV!

De LOPV komt op voor uw belangen. Word daarom nu lid van de LOPV. Samen zetten we ons in voor goed vrijwilligersmanagement, een eerlijke rechtspositie en interessante inzetkansen. Daar horen ook goede opleidingen en doorstroomkansen bij. Dat is waar we op dit moment erg hard voor strijden. Dit is een moeizaam proces. Als vrijwilligers moeten we vaak achteraan in de rij aansluiten. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook op andere momenten gezien. Maar schouder-aan-schouder staan we sterker! Sluit u dus nu bij ons aan, zodat wij een nog stevigere vuist kunnen maken.

Vandaag presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord. In het regeerakkoord is - voor de eerste keer in de geschiedenis - expliciet aandacht voor politievrijwilligers. De nieuwe coalitie wil investeren in politievrijwilligers en stelt tot en met 2021 extra geld beschikbaar voor de opleiding en werving van politievrijwilligers. De LOPV wordt genoemd als belangrijke samenwerkingspartner, voor het vormgeven van nieuw landelijk beleid. Het bestuur ervaart dit als een belangrijke erkenning van de toegevoegde waarde van politievrijwilligers, maar óók van de problemen die er nu zijn. Het is een aanmoediging voor de korpschef om aan de slag te gaan met de punten die we in onze brandbrief hebben aangestipt. Zeker nu er door de nieuwe regering expliciet geld beschikbaar wordt gesteld om dit nu te doen.

"Het kabinet ondersteunt de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Om te voorkomen dat het aantal politievrijwilligers afneemt, bestaat bijzondere aandacht voor de bestaande politievrijwilligers. Daarom wordt gezamenlijk met de politie, politievakorganisaties en de landelijke organisatie politievrijwilligers gewerkt aan een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding."

Op maandag 11 september stuurde de LOPV een brandbrief aan korpschef Erik Akerboom. Politievrijwilligers voelen zich in de kou staan door een gebrek aan ontwikkelperspectief. Terecht, gezien de vele niet nagekomen afspraken en toezeggingen in het verleden. De samenwerking op operationeel niveau, tussen politievrijwilliger en de beroepscollega, is prima. De politietop op het hoofdbureau lijkt desondanks niet te willen investeren in de doorontwikkeling van vrijwilligers. De brandbrief heeft veel losgemaakt. Veel beroepscollega's op de werkvloer, (basis)teamchefs en ook DROS-chefs hebben positief gereageerd op onze noodkreet. Inmiddels zijn wij bijna een maand verder en de komende week zal de week van de waarheid gaan worden. De landelijk projectleider politievrijwilligers heeft ons laten weten dat de korpschef naar verwachting uiterlijk vrijdag 13 oktober met een reactie op de brandbrief komt. De voortekenen in de wandelgangen zijn niet gunstig, maar eigenlijk is dat ook niet zo gek. Vrijdag de 13de heeft niet voor niets een negatieve lading. Berichten die de LOPV informeel bereiken gaan er steeds meer op lijken dat de korpsleiding in haar standpunt zal volharden. Er lijkt geen ruimte te zijn om in 2018, 2019 of 2020 een echt begin te maken met de doorstroming van politievrijwilligers. Ook de politieacademie komt, als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe opleidingen voor politievrijwilligers, nog niet in beweging.

De LOPV heeft recent een brandbrief gestuurd aan de korpschef. In de brief roepen we hem op om te garanderen dat er in 2018 alsnog een substantiele opleidingscapaciteit beschikbaar komt voor politievrijwilligers. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat het korps niet van plan is om in 2018 in huidige en nieuwe politievrijwilligers te investeren. Ook voor de jaren erna is buitengewoon onzeker of hier ruimte voor wordt gemaakt. Het korps gaat hiermee rechtstreeks in tegen cao-afspraken, diverse toezeggingen van de minister en wensen vanuit de politie. Volgens die afspraken zou er juist extra in vrijwilligers geinvesteerd worden, maar dat is niet gebeurd en dreigt nu helemaal niet meer te gebeuren.

Politievrijwilligers zijn zeer gemotiveerde medewerkers die een onvoorstelbare berg werk verzetten. Zonder politievrijwilligers zou er aanzienlijk minder blauw op straat zijn. Ook voegen ze veel diversiteit toe aan het korps, door hun uiteenlopende achtergronden. Het is daarom niet te verkroppen dat het korps haar vrijwilligers keer op keer in de kou laat staan. Steeds meer vrijwilligers haakten in de afgelopen jaren al gedemotiveerd af. Hun kritiek was steevast dat de politie een onbetrouwbare organisatie is om vrijwilligerswerk bij de verrichten. Als er niets verandert aan de opleidingsplannen voor 2018 en verder, dan dreigt zelfs een verhoogde uitstroom van politievrijwilligers. Door het totale gebrek aan opleidingsplaatsen stromen er voorlopig ook geen nieuwe vrijwilligers meer in.

Als de situatie niet verandert, dan kan de LOPV niet meer geloofwaardig met het korps in gesprek over nieuw vrijwilligersbeleid. Achter de schermen wordt daar nog steeds aan gewerkt, maar onderdeel van dat pakket moet zijn dat vrijwilligers zich kunnen doorontwikkelen in hun vrijwilligerswerk. Daar is opleidingscapaciteit voor nodig. Als die er niet komt, dan valt dan ook niet meer te weerspreken dat het korps een onbetrouwbare organisatie is voor vrijwilligerswerk.

Het bestuur van de LOPV wacht nu de reactie van de korpschef af. We vragen alle vrijwilligers om dit ook te doen. Ons zijn geluiden bekend van vrijwilligers die tijdens Prinsjesdag een spontaan werkoverleg willen houden tijdens de rijtour van de Koning. Het LOPV-bestuur adviseert alle +/- 150 politievrijwilligers die aanstaande dinsdag worden ingezet om de route van de Glazen Koets te beveiligen om hiervan af te zien. Juist met een ongestoord verloop van Prinsjesdag bewijzen politievrijwilligers vanuit alle windstreken van Nederland al jarenlang hoe onmisbaar ze zijn voor het korps. Als de reactie van de korpschef onbevredigend is, dan zullen we ons op een later moment op andere acties beraden.

Onze brandbrief aan de korpschef kunt u via deze link lezen.