In de komende maanden wil de LOPV zoveel mogelijk werkbezoeken afleggen aan politievrijwilligers in heel Nederland. We zijn benieuwd naar wat u doet en hoe u dat vindt. Natuurlijk horen we dan ook graag wat er goed gaat en wat er beter kan. Andersom vertellen wij u graag waar we landelijk aan werken. Of u nou uitvoerende politietaken doet of ondersteunende werkzaamheden verricht, nodig ons uit en we komen graag langs. Op zaterdagavond 1 april trapte bestuurslid Bert van der Wees af bij de vrijwilligers van Utrecht Stad, bij de wedstrijd FC Utrecht tegen Willem II.

Op 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In totaal doen er 28 partijen mee. We hebben onderzocht welke partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht besteden aan politievrijwilligers. Ook hebben we gekeken of ze nog op andere relevante manieren aandacht besteden aan vrijwilligerswerk.

Vorige week heeft de politie bekendgemaakt te gaan experimenteren met het stroomstootwapen in de basisteams. Wat de LOPV betreft is het verstandig dat de politie voortdurend voor elke taak en voor elke rang beziet of de bewapening en uitrusting van politieambtenaren verbeterd kunnen worden. Ongeacht of ze beroepsmatig bij de politie werken of een politievrijwilliger zijn. In de afgelopen dagen hebben we meerdere e-mails en telefoontjes ontvangen van vrijwilligers die willen weten of ze nu (in de basisteams Amersfoort en Zwolle) of in de toekomst (als het stroomstootwapen definitief ingevoerd zou worden) ook kunnen beschikken over de Taser X2.

Voor de duur van de beproeving van het stroomstootwapen heeft de minister een beschikking afgegeven aan de korpschef. In die beschikking heeft de minister geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en beroepspersoneel. Het is aan de politie om te bepalen hoe daar verder invulling aan wordt gegeven. Wij vertrouwen erop dat de politie besluit om vrijwilligers in de betreffende basisteams onder dezelfde voorwaarden mee te laten doen aan de proef. Als er vrijwilligers zijn die aan dezelfde eisen kunnen voldoen, dan zouden zij in de gelegenheid gesteld moeten worden om deel te nemen. Een andere behandeling van vrijwilligers zou namelijk niet passen bij de wensen van de minister (zie ook hieronder). We houden het experiment daarom in de gaten.

Halverwege vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie een internetconsultatie gehouden naar een aanpassing van de bewapeningsregeling, met betrekking tot vrijwilligers. De minister heeft zich namelijk voorgenomen om de positie van de vrijwillige politieambtenaar, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, op het punt van bewapening gelijk te trekken met die van de beroepsmatige politieambtenaren. De LOPV zet zich hier al langere tijd voor in. De voorgenomen wijziging van de bewapeningsregels voorziet in een volledige gelijkschakeling van de bewapening en uitrusting op basis van rang en taakstelling. We verwachten dat deze aanpassing binnen afzienbare tijd van kracht wordt. Mocht het stroomstootwapen definitief worden ingevoerd, dan zal de vrijwilliger daar in dezelfde situaties en onder dezelfde voorwaarden als diens beroepscollega's over kunnen beschikken.

Met 149 stemmen vóór en 1 stem tegen heeft de Tweede Kamer een motie van Gert-Jan Segers (Christenunie) en Madeleine van Toorenburg (CDA) aangenomen. Beiden roepen in deze motie de Minister van Veiligheid en Justitie op om te zorgen dat er afspraken gemaakt gaan worden over de aansturing, begeleiding en personeelszorg van politievrijwilligers. In de motie verlangt de Tweede Kamer dat de regering duidelijk gaat maken welke plek de vrijwilligers innemen in de politieorganisatie. Eerder hebben de LOPV en de politievakbonden ACP, ANPV, NPB en VMHP de overleggen met de minister opgeschort nadat gesprekken daarover waren vastgelopen. De minister wordt nu dus verzocht om te zorgen dat de gesprekken hierover met de LOPV hervat kunnen worden.

De LOPV en de politievakbonden hebben steeds aangegeven pas terug te zullen keren naar de overlegtafel wanneer de politie niet langer intern verdeeld is en met concrete voorstellen komt. De gesprekken duren al lang en moeten nu snel tot resultaat gaan leiden. De LOPV en de vakbonden vinden dat de aansturing en begeleiding van vrijwilligers zoveel mogelijk binnen de lokale teams zou moeten gebeuren, met in elke eenheid een centraal Team Vrijwilligerscoördinatie. Dit team kan vrijwilligers en hun teamchefs adviseren, faciliteren en problemen voor ze oplossen. Onderzoeken geven aan dat dit ook is hoe de politievrijwilliger het graag ziet. Verder moeten het Politiedienstencentrum (PDC) en de beleidsdirecties meer rekenschap geven van het feit dat er politievrijwilligers in de organisatie rondlopen. Dit past goed bij de nieuwe inrichting van de Nationale Politie en de afspraak dat politievrijwilligers gelijkwaardig zijn. Om het hervatten van de gesprekken te laten slagen verwachten we daarom dat een eventueel nieuw voorstel van de minister aan deze uitgangspunten tegemoet zal komen.

De Coalitie voor Veiligheid, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties binnen de veiligheidsketen waar ook de LOPV aan meedoet, heeft vandaag een open brief verstuurd aan de landelijke politieke partijen. De boodschap is: geef prioriteit aan veiligheid, onder andere tijdens de komende verkiezingscampagne!