De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) en de politievakbonden VMHP, ACP, NPB en ANPV hebben vandaag de besprekingen met de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie over vrijwilligersonderwerpen opgeschort. Directe aanleiding daarvoor is het uitblijven van afspraken over aansturing, begeleiding en personeelszorg voor vrijwilligers. Daardoor blijft onduidelijk welke plek vrijwilligers innemen in de politieorganisatie.

Volgens LOPV-voorzitter Michael Sijbom is de Nationale Politie verdeeld over het onderwerp. Sijbom: “De leidinggevenden slagen er niet in om het eens te worden over wie wat moet uitvoeren. Mensen die zich met hart en ziel voor de politie inzetten, blijven daardoor in de kou staan. Dat terwijl politievrijwilligers door de frisse blik en ervaring die zij meebrengen vanuit hun reguliere baan van grote waarde zijn voor het politiewerk. Zij dragen eraan bij dat de politie letterlijk middenin de maatschappij staat. Zonder duidelijkheid over de positie van politievrijwilligers is ieder gesprek over taken en werkzaamheden, doorontwikkelmogelijkheden en rechtspositie bij voorbaat onmogelijk. Politievrijwillligers krijgen hierdoor het gevoel dat zij niet serieus worden genomen en er niet helemaal bij horen. Daar moet volgens de LOPV en politiebonden snel verandering in komen.”

De premies van de ziektekostenverzekeringen, waaronder de PolitieZorgpolis (PZP) zijn bekend. De PZP meldt dat de premies voor de aanvullende polissen volgend jaar licht omhoog gaan.

Met droevenis heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van de heer Frans de Ruiter. Frans was geruime tijd verbonden aan vrijwilligerswerk in de brede zin van het woord en de politievrijwilligers in het bijzonder. Als bureauchef van Bureau Burgersamenwerking was Frans jarenlang een drijvende kracht achter de inzet van politievrijwilligers in de regio Den Haag. In 2013 nam Frans, samen met Jan Kort, de positie in van landelijk projectleider politievrijwilligers. In het begin van het project werkte Frans vanuit Driebergen, maar de laatste jaren was het projectbureau gevestigd in Kesteren. Verschillende bestuursleden van de LOPV kwamen regelmatig naar Kesteren voor overleg.

De LOPV heeft sinds 2013 met Frans gewerkt. In deze jaren hebben we Frans leren kennen als een zeer gedreven persoon, met veel kennis en kunde over de politievrijwilligers. Zijn drive, betrokkenheid en passie hebben niet in de laatste plaats geleid tot een betere positie voor de politievrijwilliger binnen het bestel van de Nationale Politie. Als LOPV zijn we Frans dankbaar voor al het werk dat hij voor de politievrijwilligers heeft verzet.

We wensen zijn vader, zijn vriendin en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Economische vooruitgang, onze democratische rechtsstaat, maar ook de vrijheid van elke Nederlander en Europeaan zijn gebouwd op het fundament veiligheid. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat veiligheid geen automatisme is. Of het nu gaat om terrorisme of de vluchtelingenstroom, veilig zijn en blijven vraagt om de juiste keuzes maken. Tegelijkertijd is veiligheid meer dan ooit tevoren een sector geworden waarin alleen al in Nederland honderdduizenden mensen werken, verspreid over honderden organisaties. Niet alleen de overheid, maar werkenden actief in allerlei branches en bedrijven dragen een steentje bij en werken aan de veiligheid van Nederlandse en Europese burgers.

Als organisaties die werkenden en vrijwilligers uit de volle breedte van het Nederlandse veiligheidsdomein vertegenwoordigen zien we dat er veel te winnen valt door samen te werken. Een goed en actueel voorbeeld is de zogenoemde coalitie voor veiligheid. Waarin organisaties die werkenden in de veiligheidssector vertegenwoordigen een vuist maken tegen de financiële tekorten binnen de sector. Als organisaties hebben wij het voornemen - onze leden moet zich hier nog definitief over uitspreken - de handen ineen te slaan. In eerste instantie ligt de nadruk op het ontwikkelen van beleid en het samenwerken in de lobby.

Het ministerie van VenJ houdt een internetconsultatie over een voorgenomen wijziging van het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit rangen politie. Het doel van de voorgenomen wijziging is om de positie van de vrijwillige politieambtenaar, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, op het punt van bewapening gelijk te trekken met die van de beroepsmatige politieambtenaren. Bij de invoering van de Politiewet 2012 is voor politievrijwilligers de koppeling tussen rang en bewapening losgelaten. Dit heeft tot onduidelijkheid en problemen geleid. Er was al een tijdelijke oplossing bedacht. De LOPV heeft de minister verzocht om de koppeling definitief te herstellen. Iedereen kan tot en met 22 september via internet zijn of haar zienswijze hierop insturen. De LOPV roept alle geinteresseerde politievrijwilligers op om de voorgenomen wijzigingen te lezen en, indien u wilt reageren, dit ook vooral te doen.