Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de vakbonden en de LOPV hebben overeenstemming bereikt over nieuw landelijk beleid voor vrijwilligersmanagement. In het zogenaamde ‘Sturingsconcept vrijwilligersmanagement politie’ staan bindende afspraken over hoe de politie de aansturing, begeleiding en facilitering van vrijwilligers zal gaan regelen.

Landelijk uniform, ruimte voor lokaal maatwerk

Voorheen hadden alle eenheden eigen beleid voor vrijwilligersmanagement. Soms verschilde het beleid zelfs binnen eenheden, of tussen teams. Dat leidde tot verwarring en dit maakte het moeilijk om daar systemen en (werk)processen op in te richten. Soms leidde het zelfs tot (rechtspositionele) ongelijkheid. Een deel van het vrijwilligersmanagement wordt nu landelijk geüniformeerd, zodat datgene dat overal hetzelfde geregeld moet zijn ook overal hetzelfde geregeld is.

Tegelijkertijd verschillen de eenheden onderling. Ook binnen eenheden kunnen behoeftes afwijken. Daarom is er in het Sturingsconcept ruimte gelaten voor lokaal maatwerk. Eenheden gaan zelf aan de slag met het ontwikkelen van realisatieplannen om het nieuwe vrijwilligersmanagement uit te rollen. Daarin kunnen ze een aantal eigen keuzes maken.

Op dit moment vinden er CAO besprekingen plaats tussen de werkgever (politie en ministerie) en de werknemers (vakbonden). Op de websites van de diverse bonden kunt u lezen wat daarbij hun gezamenlijke inzet is. Hun gezamenlijke inzetbrief bevat ook een aantal vrijwilligersspecifieke punten. In de inzetbrief van het ministerie en de politie lezen we helaas geen vrijwilligersspecifieke punten. Dit is een gemiste kans, omdat er weldegelijk een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

De LOPV is als belangenvereniging al jaren betrokken bij de uitwerking van de verschillende afspraken rondom politievrijwilligers. In de arbeidsvoorwaardenakkoorden 2012-2014 en 2015-2017 zijn er al duidelijke stappen gezet in het onderhoud van onze rechtspositie. Wij zijn het met de vakbonden eens dat politievrijwilligers het – net als hun beroepscollega’s – verdienen gewaardeerd te worden en onder goede voorwaarden hun werk te doen. De LOPV heeft daarom een aantal vrijwilligersspecifieke onderwerpen op een rijtje gezet en deze per brief aan de onderhandelaars aangeboden. We vertrouwen erop dat ook in de komende cao afspraken worden gemaakt om de rechtspositie van politievrijwilligers te verbeteren. Uiteraard volgen wij dit proces op de voet.

De heer Roelof Hendrik Gebben uit Buitenpost, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roel Gebben is een actieve politievrijwilliger. Hij is betrokken en rechtschapen tijdens de vele uren die hij al gedurende 36 jaar in de vrijwillige politiediensten heeft gedraaid. Niet alleen in Friesland, maar ook in andere delen van Nederland. Zo was hij meerdere malen bij Prinsjesdag en andere grote evenementen in het land aan het werk. Dit vrijwilligerswerk deed hij vol overgave naast een reguliere drukke baan en zijn gezin. Als politievrijwilliger blinkt hij uit door zijn wetskennis en vooral door zijn professionele en persoonlijke manier van omgang met burgers. Hij was zich van zijn rol als handhaver van de wet, alsmede dienstbaar agent, terdege bewust. Ook zette hij het vak politievrijwilliger in de schijnwerpers en promoot dit vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld het geven van interviews in de lokale krant en het politievakblad.

Naast dit belangrijke werk voor de veiligheid in de lokale gemeenschap was Roel ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) in diverse gremia. Iedereen kent hem, want op menig vergadering was en is hij actief aanwezig. Vanaf medio jaren ’80 was Roel vertegenwoordiger van het Landelijk Overleg Reserve Gemeentepolitie (LORG) en in die hoedanigheid betrokken bij de belangenbehartiging van de politievrijwilligers. Van 1981 tot 2014 zat hij in het landelijke bestuur. In 1994 is het Landelijke Overleg Rijkspolitie (LOR) en de LORG gefuseerd tot de LOPV. Vanaf 1994 is Roel betrokken geweest bij de LOPV als voorzitter van het regiobestuur Friesland en als lid van het hoofdbestuur. In 2003 veranderde de structuur van de LOPV en werd de rol van het landelijke hoofdbestuur zwaarder. De LOPV zat in die periode in “zwaar weer”. Roel was destijds één van diegenen die de handen uit de mouwen heeft gestoken om de LOPV weer op de kaart te zetten. Dit was ook de tijd dat Roel het roer overnam in de regio’s Drenthe en Groningen en ook daar als aanspreekpunt voor het bestuur fungeerde. Roel Gebben is een drijvende kracht geweest gedurende de ingewikkelde tijd van regionalisering. In elke regio moest je het gevecht aangaan voor de rechten en plichten van politievrijwilligers. En Roel was een “vechter”, die ten strijde trok wanneer een korpsbeheerder/korpschef een besluit nam, dat negatief uitpakte voor de vrijwilligers.

Vast staat, dat Roel Gebben zowel als politievrijwilliger als belangenbehartiger altijd erg actief is geweest. Dit betekent dat hij ook zijn rol als aanspreekpunt/coördinator voor de drie noordelijke provincies erg serieus nam. De werkzaamheden hiervoor beperkten zich zeker niet alleen tot de weekeinden, maar vonden ook plaats in de doordeweekse avonduren. Momenteel ziet de LOPV hem nog steeds op iedere landelijke bijeenkomst, waar die ook in ons land georganiseerd wordt. Roel is altijd betrokken en positief kritisch. En dat waardeert het bestuur van LOPV enorm.

Nederland - Politievrijwilligers krijgen toch mogelijkheden om in 2018 onderwijs te volgen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de korpsleiding en het bestuur van de belangenbehartiger van de vrijwilligers LOPV. In een brandbrief vroeg deze eerder dit jaar om meer doorstroommogelijkheden voor vrijwilligers.

Op 27 oktober heeft lid korpsleiding Liesbeth Huyzer een gesprek gehad met het bestuur van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV). Aanleiding was de brandbrief van de LOPV aan de korpsleiding over doorstroming van politievrijwilligers. Politie en LOPV kijken terug op een goed gesprek. ‘Het gesprek heeft een aantal concrete afspraken opgeleverd, waardoor politievrijwilligers perspectief hebben op opleidingen in 2018’, aldus Michael Sijbom voorzitter LOPV. Dat was de inzet van de LOPV. De afspraken op een rij:

  • Doorstroomonderwijs voor de surveillant met een beperkte opleiding naar een volledig opleiding (3 kernopgaven VP-opleiding én van de VP 2.0 naar de LFNP-functie Assistent GGP B). Inzet is om de komende jaren deze mogelijkheid te geven voor iedereen die het wil.
  • Doorontwikkeling van doorstroomonderwijs in 2018 voor de surveillant niveau 2 naar niveau 3 (Assistent GGP B naar ten minste Medewerker GGP, respectievelijk Generalist GGP). Vanaf 2019 wordt deze vorm van doorstroomonderwijs aangeboden. 
  • Binnen deze kabinetsperiode wordt het dus voor iedereen die het wil en geschikt en bekwaam is mogelijk gemaakt om doorstroomonderwijs te volgen.
  • In 2018 wordt gestart met Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO) voor de volledig opgeleide surveillant (niveau 2). De behaalde resultaten worden betrokken bij de niveau 3-opleiding. Hiermee wordt de kans geboden om op onderdelen de juiste kwalificaties op niveau 3 te halen. 
  • De rijopleiding zal worden aangeboden in 2018 voor diegenen die de rijopleiding nog niet hebben gevolgd. 

Liesbeth Huyzer: ‘De afgelopen weken is met de Politieacademie goed overleg gevoerd om tot deze mogelijkheden te komen. Politie en LOPV houden de komende tijd intensief contact over de uitwerking van deze afspraken. Ook wordt een start gemaakt met de aanpak van concrete knelpunten in de bedrijfsvoering bij de inzet van politievrijwilligers. Hier zullen wij de LOPV ook bij betrekken.’

[Dit is een gezamenlijk persbericht van Politie en LOPV]

Vanmiddag heeft een gesprek plaatsgevonden met de korpsleiding. Het gesprek was aanleiding om onze brief aan de minister over het verlopen van ons ultimatum vooralsnog in onze binnenzak te houden. We kunnen melden dat er op dit moment (vrijdagavond) samen met de politie wordt gewerkt aan een gezamenlijk standpunt en persbericht dat zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd.

[later meer]