1. Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

 2. Herinneringsmedaille

 3. Prof. mr. Pieter van Vollenhovenpenning

 4. Koninklijke onderscheiding

Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid

De Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid wordt uitgereikt aan degene die aaneensluitend - of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden - gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger bij:

 • de politie
 • een overheidsbrandweer
 • een brandweer van een inrichting voor zover deze brandweer ingevolge een regeling met de overheid taken vervult ten behoeve van de overheidsbrandweer
 • het Korps Nationale Reserve
 • een organisatie die zich inzet voor het redden van drenkelingen
 • een ambulancedienst
 • het Nederlandse Rode Kruis
 • de Nationale Bond voor EHBO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO of EHBO-Nederland
 • een vrijwilligerskorps van Curaçao, Sint Maarten of van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • USAR.NL.

De Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid wordt uitsluitend uitgereikt aan vrijwilligers die ten minste tien jaar in repressieve dienst de openbare orde en veiligheid hebben gediend. Voor deze medaille komen bij de politie daarom alleen de politievrijwilligers in aanmerking die de politietaak uitvoeren.

Vrijwilligersmedailles, jaartekens en oorkonden voor politievrijwilligers worden door of namens de korpschef aangevraagd bij de Kanselarij der Nederlandse Orden te Den Haag.

Vrijwilligersmedaille beschrijving

De medaille is uit brons vervaardigd en heeft een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont een van kantelen voorziene muur met een stralenbundel als achtergrond. Op de muur staan de woorden "PATRIAE SERVIRE LIBERTAS". Voor de muur kronkelt zich een slang. Op de keerzijde is het Rijkswapen afgebeeld. De medaille is door middel van een ring verbonden aan het lint verbonden.

   

Het lint is 33 millimeter breed. De kleur is groen met op op 1 millimeter afstand van de boorden een verticale oranje baan ter breedte van 2 millimeter. In het begin zijn er per ongeluk twee verschillende kleuren lint gebruikt. Het eerste type was donkergroen met geeloranje boorden. Het tweede, en huidige type, is meer gifgroen met donkeroranje boorden.

Tegelijk met de medaille wordt ook een bijbehorende sierlijke oorkonde uitgereikt.

Jaartekens

Aan hen die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig jaren taken heeft verricht als vrijwilliger wordt een jaarteken toegekend, waarvan het laatst ontvangen jaarteken op het lint van de eerder ontvangen medaille wordt gedragen.

         

Ook bij ieder jaarteken wordt een bijbehorende sierlijke oorkonde uitgereikt.

 

Herinneringsmedaille

Kort na de Tweede Wereldoorlog bestond de behoefte aan uitbreiding van het politie-apparaat, zonder daarvoor extra fulltime personeel aan te trekken.

In 1946 werd in Amsterdam daartoe de Hulppolitie ingesteld. En in 1948 werden landelijk 2 reserve-politiediensten opgericht: de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie. Beide diensten zouden tot 1994 bestaan. Bij de vorming van de regionale politiekorpsen werden zij opgeheven en de reservisten werd als politievrijwilligers onderverdeeld.

In 1998 kende de Nederlandse politie dus vijftig jaar politievrijwilligers. Daar bij het veertigjarig bestaan van de Reserve Rijks- en Gemeentepolitie al de Herinneringsdraagspeld Reservepolitie 1948-1988 was ingesteld, vond de Landelijke Organisatie Politie Vrijwilligers (LOPV) het nu ook nodig voor dit jubileum een blijvende herinnering aan het personeel te geven.

In overleg met de Kanselarij der Nederlandse Orden werd besloten tot het instellen van een officieel draagbare herinneringsmedaille. Het ontwerp van deze herinneringsmedaille werd overgelaten aan G. Dumbar, welke tevens ontwerper is van de in 1993 ingestelde huisstijl van de Nederlandse politie.

De goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties kwam bij besluit van 26 mei 1995. De Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 was een feit.

De medaille werd ingesteld "ter herinnering aan het 50-jarig jubileum in 1998 en als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van de politie" en werd toegekend aan hen, die in 1998 vrijwillig ambtenaar waren en aan hen, die - hoewel geen vrijwillig ambtenaar- bijgedragen hebben aan de organisatie van het jubileum.

Herinneringsmedaille beschrijving

Het is een ronde brons gepatineerde medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het logo van de Nederlandse politie: een wetboek met een springende granaat. Daaromheen de tekst "VRIJWILLIGE POLITIE". De keerzijde is geheel vlak met, in reliëf, de data "1948" en "1998".

Het lint, 37 millimeter breed, is Nassau blauw met aan weerszijden 2 millimeter brede strepen van Nassau blauw, oker en wit.

Er zijn ongeveer 2500 medailles uitgereikt. Een namenlijst is gepubliceerd in het boek "Gouden Koorden - Reserve- en Vrijwillige Politie 1948-1998".

 

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning

Deze penning is ingesteld door de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), vanuit de maatschappelijke erkenning voor het werk dat de heer Van Vollenhoven doet voor de samenleving als het gaat om veiligheidsvraagstukken. De heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft op dinsdag 23 december bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht de eerste Penning geslagen die zijn naam draagt. De penning wordt elk jaar aan andere personen uitgereikt. De penning is in 2008 uitgereikt aan alle executieve politievrijwilligers in Nederland.

Waardering

Veiligheid is iets waar iedere burger aan kan bijdragen. Dat kan in bescheiden vorm door strafbare feiten te melden bij de politie, aangifte te doen en zelf maatregelen te treffen om criminaliteit te voorkomen. De politievrijwilligers gaan verder en investeren hun vrije tijd in het veiliger maken van de eigen omgeving. De politie waardeert hun inzet zeer. Reden om in het jubileumjaar (2008) waarin de politie 60 jaar politievrijwilligers kent alle 1.700 vrijwilligers te eren met de ‘Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning’.

Daarnaast werkt de politie er aan om het vrijwilligerschap steeds aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het vereiste opleidingstraject meer op maat aan te kunnen bieden zodat het aansluit bij situatie en mogelijkheden van de vrijwilliger. Een landelijke beleidsvisie moet de korpsen handvatten bieden om de vrijwilligers in de lokale praktijk te kunnen inzetten.

Jublieumjaar

De heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft zich inmiddels enkele decennia ingezet op het terrein van de nationale en internationale veiligheidszorg. Vanwege zijn positief kritische opstelling in relatie met de daarmee verbandhoudende vraagstukken, alsmede de actieve betrokkenheid van burgers bij dit onderwerp, wordt als blijk van maatschappelijke waardering de ‘Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning’ ingesteld. Dit initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen wordt ondersteund door het Korpsbeheerdersberaad en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kabinet). Met de uitreiking van de eerste penningen aan alle executieve politievrijwilligers in 2008 wil de heer Van Vollenhoven hun belang en hun inzet voor de samenleving zeer nadrukkelijk onderstrepen.

In het jubileum jaar zijn aan zes politievrijwilligers de Penning uitgereikt. Deze zijn: Jan Willem Vlot (politie Zuid-Holland-Zuid), Esther van den Broek (politie Limburg-Noord), Michael Lensen (politie Utrecht), Gerard Voogd (politie Friesland), Jacqueline Verstappen (politie Twente) en Asha Scribhoekan (politie Midden- en West-Brabant). Zij vertegenwoordigden de politievrijwilligers van Nederland bij de eerste slag.

Het was de bedoeling dat begin 2009 alle politievrijwilligers die in 2008 actief waren deze Penning kregen. Dit heeft echter verspreid over geheel 2009 per regio plaats gevonden.

Voor 2009 en de daarop volgende jaren zal een commissie beoordelen naar aanleiding van voordrachten wie in aanmerking komt voor de ‘Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning’. Een persoon, personen of een organisatie die zich in het kader van burgerparticipatie op het terrein van openbare orde en veiligheid op innovatieve wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt kan/kunnen in aanmerking gebracht worden voor de penning.

De penning is uitgevoerd in gepatineerd brons met een gladde rand. De penning heeft een diameter van 50 mm.

   

En verder ?

Na 2009 zal een commissie beoordelen naar aanleiding van voordrachten wie in aanmerking komt voor de ‘Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning’. Een persoon, personen of een organisatie die zich in het kader van burgerparticipatie op het terrein van openbare orde en veiligheid op innovatieve wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt kan/kunnen in aanmerking gebracht worden voor de penning. De penning wordt dus niet automatisch aan politievrijwilligers uitgereikt. Ze zullen ervoor moeten worden voorgedragen.

 

Koninklijke onderscheiding

Een koninklijke onderscheiding (in de volksmond ook informeel een lintje genoemd) is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Het kan in beginsel aan iedere Nederlander worden toegekend. Ook buitenlandse onderdanen komen voor een aantal koninklijke onderscheidingen in aanmerking. Sommige onderscheidingen maken deel uit van een ridderorde, andere zijn zelfstandige kruisen en medailles.

De informele term lintje is te danken aan de gewoonte om op de revers of op een japon een klein stukje lint of een rozet in de kleuren van de verkregen onderscheiding te dragen. Deze knoopsgatversieringen worden lintjes genoemd, de gebruikelijke aankondiging van de verlening van onderscheidingen op de verjaardag van de regerende koning of koningin heet de "lintjesregen".

Politievrijwilligers zetten zich met volle overgave in voor de Nederlandse samenleving. Zij dragen in hun vrije tijd actief bij aan meer openbare orde en veiligheid. Dat mag best maatschappelijk gewaardeerd worden. De mogelijkheid bestaat om een Koninklijke onderscheiding aan te vragen voor een politievrijwilliger die zich zeer actief inzet en dat al 15 jaar of langer doet.

Welke weg moet bewandeld worden om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding?

 • Lees eerst het document 'Ere wie ere toekomt'.
 • Bespreek het voornemen met een contactpersoon in het korps die bekend is met het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen.
 • Download het voorstelformulier en dien deze in.
 • Indien nodig kan de voorzitter van de LOPV advies geven. Stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over hoe u iemand kunt voordragen en welke stappen hiervoor moeten worden ondernemen kunt u vinden op website van de Kanselarij der Nederlandse Orden