Wet- en regelgeving rond politievrijwilligers

Waar heb je als vrijwilliger bij de politie recht op en wat zijn je plichten? Er zijn verschillende wettelijke bepalingen van toepassing op politievrijwilligers. Hieronder een overzicht.

Vrijwilligersmanagement politie

Het zogenoemde sturingsconcept politievrijwilligers geeft richting en inhoud aan de operationele inzet en aansturing van vrijwilligers. Meer informatie over het vrijwilligersmanagement bij de politie vind je HIER.

Inzetbaarheid politievrijwilligers

De politie, het ministerie van Justitie & Veiligheid, de politievakbonden en de LOPV hebben afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van politievrijwilligers. Denk daarbij aan de taken en werkzaamheden van vrijwilligers, welke regels daaraan verbonden zijn en welke inspanning er minimaal en maximaal van collega's wordt gevraagd. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Inzetkader politievrijwilligers. KLIK HIER voor het inzetkader.

Rechtspositie

In 2020 is de rechtspositie van politievrijwilligers grotendeels gelijk getrokken met beroepsmatig politiepersoneel. Dit was een grote wens van de LOPV waar de vakgroep jarenlang stevig op ingezet heeft. Beroepsmatig personeel en vrijwilligers zijn namelijk in een aantal opzichten verschillend - als het gaat om loon en pensioen bijvoorbeeld - maar in veel dingen gelijk. Denk aan het risico dat je op straat loopt en de eisen aan geschikt- en bekwaamheid.
De rechtspositie van politievrijwilligers is uitgewerkt in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

Vergoeding vrijwilligers

Uitvoerende politievrijwilligers - vrijwilligers die operationele werkzaamheden vanuit de politie uitvoeren - ontvangen een uurvergoeding voor hun werkzaamheden en de gevolgde opleidingen en trainingen. Daarnaast ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding die in december wordt uitgekeerd. Ook krijgen ze hun reiskosten vergoed. Elk jaar past de minister van Justitie & Veiligheid de vergoedingen aan op de inflatie.

De uur- en jaarvergoeding worden door de fiscus als loon gezien, hoewel ze lager zijn dan het wettelijk minimumloon. De uur- en jaarvergoeding worden daarom bruto uitgekeerd, maar zijn netto ongeveer even hoog als de vrijwilligersvergoeding zoals die in het stichtings- en verenigingsleven gebruikelijk is. Dit lijkt allemaal een beetje omslachtig. Toch is hier bewust voor gekozen, omdat je daarmee de situatie vermijdt dat vrijwilligers boven de belastingvrije grenzen uitkomen als ze te veel uren werken en die uren dan niet meer vergoed zouden krijgen. Dit zou een rem op de inzet kunnen zijn en de veiligheid is daar niet bij gebaat.

Vrijwilligers die ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de politie krijgen een netto vrijwilligersvergoeding van 4 euro per uur. Dit bedrag is inclusief reiskosten.
Wil je meer over de vergoedingen weten? De afspraken zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen politievrijwilligers en het Besluit reis-, verblijfs- en verhuiskosten politie.

Rangen politievrijwilligers

In het Besluit rangen politie is geregeld welke rang de executieve vrijwilligers hebben. De vrijwilliger die in opleiding is, draagt de rang van aspirant. Na het voltooien van de initiële opleiding hangt de rang van vrijwilligers af van de voltooide opleiding en het niveau van de uitgevoerde taken. Die rang is ten minste surveillant en ten hoogste commissaris.

Opsporingsbevoegdheid vrijwilligers

Politievrijwilligers die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak zijn algemeen opsporingsambtenaar. Ze mogen dus alle strafbare feiten opsporen en hebben toegang tot politiegegevens. Daar moeten ze uiteraard verantwoord mee omgaan en daar worden ze dan ook in opgeleid. Ook moeten ze jaarlijks zogenoemde ‘profchecks’ doen.

Bewapening en uitrusting

De bewapening en uitrusting van politievrijwilligers is gekoppeld aan de rang en uitgevoerde werkzaamheden. Deze systematiek is hetzelfde als voor beroepspersoneel en is geregeld in het Besluit bewapening en uitrusting politie. Vrijwilligers in de rang van agent of hoger zijn bewapend met een dienstpistool en zullen in de toekomst ook worden bewapend met het stroomstootwapen.

Uitgerust zijn met bewapening brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. In de politieopleiding wordt hier veel aandacht aan besteed. Vrijwilligers moeten ook (half)jaarlijks dezelfde toetsen afleggen als beroepsmatig politiepersoneel om over bewapening te mogen blijven beschikken. Meer informatie over de bewapening en uitrusting van politievrijwilligers? KLIK HIER

Word nu lid van de LOPV