LOPV is de vakbond voor politievrijwilligers

ONDERHANDELINGSRESULTAAT GENERATIEWISSELING POLITIE

De onderhandelaars van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politiebonden zijn het eens geworden over een pakket concrete afspraken om de generatiewisseling binnen het politiepersoneel in goede banen te leiden. Aan de ene kant wordt het op peil houden van de capaciteit bevorderd, met name door een versnelde instroom van nieuwe collega’s. Aan de andere kant komt er extra vroegpensioenruimte voor collega’s die tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan. De volgende stap voor de bonden is het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun achterban.

Het bereikte conceptakkoord is een uitwerking van een aantal principe-afspraken in de politie-cao 2018/2020. De officiële onderhandelingen begonnen eind november vorig jaar en verliepen aanvankelijk vrij moeizaam. Eind januari zagen de bonden zich genoodzaakt de werkgever een ultimatum op te leggen en begin maart riepen ze zelfs maar vast hun regionale actieteams bijeen voor landelijk beraad. Niet lang daarna kwam er toch wat schot in de zaak, met als gevolg dat de onderhandelingen de afgelopen anderhalve maand ondanks alle coronabeperkingen toch zoveel mogelijk (digitaal) zijn doorgegaan. Volgens alle partijen was het noodzakelijk om nu dan toch spijkers met koppen te slaan, gezien het grote belang van het afsprakenpakket voor zowel individuele medewerkers als de volledige politieorganisatie.

Vandaag heeft de ministerraad de benodigde extra financiering voor het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. Daarmee is politiek groen licht gegeven voor een intelligente en op solidariteit gebaseerde generatiewisseling binnen de politie, bestaande uit de volgende drie componenten:

  • Een intensivering van het basispolitieonderwijs tot een periode van twee jaar;
  • Concrete maatregelen om binnen het huidige korps capaciteit vrij te maken;
  • De invoering van een Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor zestigplussers.

Nieuwe basispolitieopleiding

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over een intensivering van de basisopleiding van instromende medewerkers. In nauwe samenwerking met de Politieacademie is een geconcentreerde versie van het huidige leerprogramma uitgewerkt, waardoor studenten sneller dan voorheen (na twee in plaats van drie jaar) volledig inzetbaar zijn binnen het korps.

De nieuwe opleiding bestaat uit een schoolperiode (met de nadruk op theoretische vorming) van een jaar en een praktijkdeel van eveneens een jaar. Hoewel tijdens deze tweejarige opleiding het leren centraal staat, wordt de student in het tweede jaar onder begeleiding ook al ingezet bij het reguliere politiewerk. Afgesproken is dat ze voor deze bijdrage voortaan beter beloond zullen worden dan nu het geval is.

Capaciteit vrijmaken

Tijdens de cao-onderhandelingen in 2018 hebben de bonden de werkgever een Herstelplan aangeboden met een stuk of dertig suggesties om de onderbezetting binnen het korps – en dus de veel te hoge werkdruk – aan te pakken. Dit heeft geleid tot een in de cao opgenomen samenwerkingsconvenant, gericht op het vrijspelen van uitvoerende capaciteit door organisatorische verbeteringen. Daarvoor zijn nu een aantal praktisch uitgewerkte maatregelen afgesproken. Zo wordt het de komende jaren mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk als bezoldigd politiemedewerker aan te stellen, waardoor ze meer uren per jaar inzetbaar zijn. Ook wordt de regelgeving aangepast om te zorgen dat medewerkers die dat willen ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog een tijdje bij de politie kunnen blijven werken.

Doorwerkbonus

Ook onderdeel van het nieuwe afsprakenpakket: politiemedewerkers van 60+ die in de periode 2021-2025 niet vervroegd kunnen of willen uitstromen en blijven doorwerken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd, ontvangen bij hun ontslag een eenmalige gratificatie. Die bedraagt € 6.000 bij een dienstverband van 36 uur of meer en is naar rato lager bij een dienstverband van minder dan 36 uur. Deze gratificatie heeft geen gevolgen voor de gratificatie waar een politiemedewerker recht op heeft vanwege het volmaken van 45 politiedienstjaren.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 biedt werkgevers en vakbonden de mogelijkheid om in afwachting van het komende nieuwe pensioenstelsel voor de periode 2021-2025 alvast een tijdelijke sectorale vroegpensioenvoorziening af te spreken. Na lang en vaak taai onderhandelen ligt er nu een Regeling vervroegde uittreding voor de politiesector op tafel. Het is de eerste RVU binnen de overheidssector, waarvan de positieve financiële gevolgen voor politiemensen zich kunnen uitstrekken tot december 2027.

De doelgroep van de overeengekomen RVU zijn de collega’s die in de periode 2021 tot en met 2025 65 jaar zijn of worden en tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan. Zij kunnen op basis van de nieuwe regeling een financiële tegemoetkoming krijgen die het voor hen makkelijker maakt om al enkele jaren voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. De maximale waarde van deze RVU-bijdrage is voor de politiesector vastgesteld op circa € 42.400, uit te keren in maandelijkse porties gedurende maximaal drie jaar. Voor aanvullend inkomen tijdens deze periode kunnen deze collega’s een beroep doen op het extra vroegpensioenkapitaal dat ze tijdens hun loopbaan bij ABP hebben opgebouwd. Hun ouderdomspensioen hoeft daarvoor dus niet te worden aangesproken.

Al met al is de RVU een sociale aanvulling op eerdere vroegpensioenafspraken met de werkgever, die bijdraagt aan een veilig en gezonde generatiewisseling binnen de politie.

Leden raadplegen

De politiebonden gaan het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen. Het afsprakenpakket biedt volgens de onderhandelaars een evenwichtige mix van afspraken in het belang van jong en oud en is dus een mooi staaltje georganiseerde solidariteit, dat de steun van de achterban verdient.

De gebruikelijke manier om de leden te raadplegen – het houden van bijeenkomsten – is tijdens de coronacrisis uiteraard niet mogelijk. ‘We zijn druk bezig andere geschikte wegen te zoeken’, aldus een woordvoerder. ‘Zodra er knopen zijn doorgehakt zullen we dat de leden uiteraard zo snel mogelijk laten weten.’

Lees hier de tekst van het onderhandelingsresultaat

Deel deze informatie