LOPV is de vakbond voor politievrijwilligers

Effecten onderhandelaarsakkoord politie-cao voor vrijwilligers

De onderhandelaars van de vakbonden, politie en het ministerie van J&V hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe politie-cao 2022-2024. Dit onderhandelaarsakkoord is de afgelopen weken in verschillende (online) bijeenkomsten voorgelegd aan leden. Ook staat nu een digitale ledenpeiling open, waarbij vakbondsleden zich kunnen uitspreken. Voor politievrijwilligers heeft de LOPV in dit cao-traject ingezet op drie specifieke punten:

  • Uitbreiding samenwerking politie, Politieacademie en politiebonden via het Instituut voor Veiligheid om tot meer initiële en doorstroomopleidingen te komen voor politievrijwilligers en een aantal andere groepen.
  • Sommige ‘doelen’ in de Regeling ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie’ (RAP) zouden moeten worden opengesteld voor vrijwilligers met een fiscaal belaste uurvergoeding. Ze zouden hun bruto-vergoeding dan netto kunnen inzetten voor bijvoorbeeld vakbondscontributie of bedrijfsfitness.
  • De afspraak over de tijdelijke aanstelling in executieve dienst is nodeloos ingewikkeld en moet vereenvoudigd worden. Ook moet er een zogenoemde ‘reservistenregeling’ komen voor situaties waarin politievrijwilligers wordt gevraagd om bij te springen om een tekort aan beroepspersoneel op te vangen.

Opleidingen en RAP-regeling

Als het gaat om opleidingscapaciteit, daarvan is afgesproken dat de discussie hierover buiten de politie-cao om wordt voortgezet. De LOPV hoopt dat op dit punt snel meer duidelijk wordt. Over de RAP-regeling is afgesproken dat dit verder wordt verkend in de zogenoemde ‘werkgroep politievrijwilligers’ van het CGOP (het reguliere overleg tussen de bonden, de politie en het ministerie). Concrete afspraken hierover moeten daar worden gemaakt.

‘Reservistenregeling’

Over de vereenvoudiging van de tijdelijke aanstelling en de ‘reservistenregeling’ is afgesproken dat we vanuit de huidige capaciteitsvraag een noodzaak zien om te komen tot een tijdelijke regeling die op een eenvoudiger wijze extra inzet van politievrijwilligers op reguliere taken mogelijk maakt, met een daarbij passende beloning. Deze regeling geldt in ieder geval voor de looptijd van deze politie-cao, gevolgd door een evaluatie.

De (reservisten)regeling moet nog wel verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt de komende maanden in de werkgroep politievrijwilligers van het CGOP. De inzet vanuit de LOPV blijft als volgt: als een vrijwilliger wordt ingezet als ‘reservist’ en dus de gaten bij de politie moet dichtlopen, dan krijgt hij/zij waar een beroepscollega in dezelfde situatie ook recht op heeft. De LOPV verstaat daarbij in ieder geval een passende beloning.

Verbeteringen

Verder bevat het onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao een aantal afspraken voor beroepspersoneel waar ook politievrijwilligers van profiteren via de invoeging in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Zo wordt de ESI-aanstellingsgrond voor specialistische vrijwilligers breder uitgerold naar de werkterreinen milieu, zeden en jeugd alsmede met bijzondere opsporings expertises – samengevat onder maatschappij en recht – en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken. De verschillende tarieven voor dienstreizen (€ 0,09, €0,18, €0,28) worden vervangen door één tarief van €0,28 voor alle vormen van vervoer bij dienstreizen. En om OV-gebruik te stimuleren zijn de volgende afspraken gemaakt:

-Voor woon-werkverkeer wordt een combinatiereis mogelijk met eigen vervoer en OV, waarbij geldt dat voor het eigen vervoer de gebruikelijke tegemoetkoming wordt uitbetaald en de kosten voor het OV op gebruikelijke wijze worden vergoed.
– Stalling van fiets bij OV-locaties wordt vergoed.
– Medewerkers kunnen kosteloos gebruik maken van de OV-deelfietsen voor woon-werkverkeer.
– Iedere medewerker kan van een mobiliteitskaart 2e klas OV worden voorzien.
– Het gedeelte boven de 30 minuten reistijd in het OV (enkele reis) wordt – mits aannemelijk gemaakt dat deze reis wordt besteed aan het werk – als diensttijd aangemerkt.

Vergoeding niet-executieve politievrijwilligers

Tot slot is het door de inflatie belangrijk dat de vrijwilligersvergoeding de door vrijwilligers gemaakte kosten goed blijft compenseren. De vergoeding die executieve vrijwilligers ontvangen wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd voor inflatie. Dat gaat buiten de cao-politie om. De vergoeding van politievrijwilligers in een ondersteunende functie (ATH) blijft voorlopig €4 per uur. De LOPV zal zich inzetten voor verhoging hiervan, alleen dit ligt wat complexer omdat het ten koste kan gaan van het aantal uren dat deze vrijwilligers maximaal vergoed kunnen krijgen. De LOPV gaat dat de komende tijd zorgvuldig bekijken en bespreken met de politie en het ministerie.