Specialistische politievrijwilligers verkeerd aangesteld

Specialistische politievrijwilligers worden vrij consequent en ten onrechte als vrijwilliger in de ondersteuning (ATH) aangesteld in plaats van executief. Terwijl zij wel onmiskenbaar uitvoerende werkzaamheden verrichten. Dit heeft enkele nadelige gevolgen voor de betrokken collega’s. Daarom heeft de LOPV grote bezwaren tegen deze manier van handelen.

Steeds vaker maakt de politie gebruik van specialistische vrijwilligers. Helaas worden deze collega’s in verschillende eenheden aangesteld als ATH’er, zo hoort de LOPV terug, en dat is onder andere financieel nadelig voor de betrokken vrijwilligers. Een politievrijwilliger ‘in de ondersteuning’ krijgt naast gewerkte uren bijvoorbeeld geen reiskosten vergoed.

Bevordering positie

“Daarnaast hechten we er als LOPV sterk aan dat alle specialistische vrijwilligers ten minste de opleiding politiemedewerker specifieke inzet (PSI) hebben doorlopen. Dit bevordert hun positie, maakt meer juridisch mogelijk en helder, geeft duidelijker blijk van waardering en vertrouwen én voorkomt dubbel werk, want de bevindingen hoeven immers niet nogmaals geverifieerd te worden door een beroepscollega”, aldus de LOPV. “En mochten deze vrijwilligers toch iets breder ingezet willen worden, dan vormt de opleiding geen beletsel meer.”

Zwemmen in een fuik

Nu bevinden deze vrijwilligers zich in een soort fuik. De LOPV vindt het onbehoorlijk van verschillende politie-eenheden dat ze vrijwilligers hierin zogezegd hebben laten zwemmen. Er is simpelweg nooit afgesproken dat specialistische vrijwilligers in de ondersteuning mogen worden aangesteld.

Situatie rechtzetten

De LOPV vraagt de politie om hier scherper op te letten en een hersteloperatie in te zetten voor vrijwilligers die ten onrechte op deze wijze zijn aangesteld. De LOPV heeft er begrip voor dat wie de PSI-opleiding nog niet heeft doorlopen niet direct kan worden omgezet naar executief, maar verlangen wel van de politie dat dit in de tussentijd zoveel mogelijk wordt rechtgezet. Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk de Regeling vergoeding politievrijwilligers en het Besluit reis, verblijf en verhuiskosten (Brvvp) hierop aan te passen.

Ook gaat de LOPV de politie vragen om de betreffende vrijwilligers zo snel mogelijk in hun omschrijving om te zetten naar ‘politievrijwilliger in de uitvoering’. “Want dat specialistische vrijwilligers geen ondersteunende taken doen – het is immers geen bedrijfsvoeringsspecialisme – daarover hoeven we niet lang in discussie”, stelt de LOPV.